Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van ECA Tech, gevestigd te Oirsbeek.
( versie: VPC-2018.5.1 )

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ECA Tech. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van ECA Tech.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ECA Tech behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ECA Tech erkend.

2. Levering
2.1 In de webshop van ECA Tech kunt u software producten van gerenommeerde ontwikkelaars bestellen. De software wordt als download aangeboden, tenzij anders overeengekomen tijdens het bestellingsproces of een gemaakte afspraak.
2.2 Nadat wij uw betaling hebben ontvangen sturen wij u een e-mail met licentie en download informatie. Bestellingen die niet binnen 8 werkdagen zijn betaald vervallen automatisch.
2.3 Na ontvangst van uw betaling wordt uw licentie altijd binnen 24 uur afgeleverd ! Indien levering om bepaalde redenen binnen 5 werkdagen niet mogelijk is dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren. Een eventueel gedane betaling ontvangt u terug.
2.4 Mocht u na enige tijd geen licentie informatie hebben ontvangen stuur ons dan een bericht via het contactformulier. Naar alle waarschijnlijkheid is onze mail met licentie gegevens eruit gefilterd door het SPAMfilter van uw Internet Service Provider.
2.5 De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van uw bestelling. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Meer hierover kunt u lezen in onze Privacy Policy.
2.6 Levering aan studenten. De OV-Jaarkaart informatie verstrekt door studenten wordt alleen gebruikt om te controleren of u een legitieme student bent. Blijkt uit controle dat er sprake is van fraude dan maken wij hier melding van naar de diverse instanties. Als er sprake is van fraude dan kunt u geen aanspraak meer maken op terugbetaling van gedane betalingen. Bij fraude wordt de geleverde licentie geblokkeerd en zal het software product niet meer werken.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

4. Manier van betalen
4.1 Vooruit betalen per reguliere overschrijving.
4.2 iDEAL, veilig online betalen via uw eigen bank.
4.3 Volgens met ons gemaakte afspraken.

5. Herroepingsrecht
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht de aankoop van de geleverde software binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te annuleren. Deze termijn begint op het moment dat de software licentie per e-mail is afgeleverd. Indien u afziet van de software aanschaf laat u ons dat weten binnen de gestelde termijn via het contactformulier. Na het verstrijken van de 14 kalenderdagen periode is uw aanschaf een feit.
5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
5.2.1 Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

6. Privacy Policy
6.1 Indien u een bestelling plaatst bij ECA Tech, dan worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. ECA Tech gaat zorgvuldig om met uw gegevens maar moet voor het activeren van een ESET licentie uw naam doorgeven aan ESET. Zie ook onze Privacy Policy.
6.2 ECA Tech respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7. Garantie
7.1 De verantwoording voor de correcte werking van de geleverde software ligt volledig bij de ontwikkelaar. Heeft u problemen met de software dan kunt u uiteraard een beroep doen op onze support. Als ECA Tech het probleem niet kan oplossen dan wordt het probleem voorgelegd bij de support afdeling van de software ontwikkelaar.
7.2 Indien klachten van de afnemer door ECA Tech en de softwareontwikkelaar gegrond worden bevonden, zal ECA Tech in overleg met de softwareontwikkelaar de software vervangen door bijvoorbeeld een gewijzigde of nieuwere versie.
7.3 Mocht u ondanks al onze inspanningen niet tevreden zijn over de geleverde software dan zal ECA Tech in overleg met de ontwikkelaar bekijken of annulering van de licentie mogelijk is.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen ECA Tech en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door ECA Tech op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 ECA Tech behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Specificaties
9.1 Specificaties op de internetsite van ECA Tech gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 ECA Tech is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ECA Tech alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 ECA Tech behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ECA Tech gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien ECA Tech bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 ECA Tech kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de incorrecte werking van de software en de gevolgen van een incorrecte werking. Maakt u aanspraak op een vergoeding dan kan deze nooit hoger zijn dan het ons betaalde factuurbedrag van de afgenomen software.
11.2 De software in onze shop is ontwikkeld door gerenommeerde ontwikkelaars. Op de websites van de ontwikkelaars kunt u handleidingen / instructies vinden omtrent de juiste installatie van de software. De verantwoording voor het volgen van handleidingen / instructies ligt bij u zelf. Heeft u een vraag dan kunt u die natuurlijk altijd aan ons stellen via het contactformulier.

12. Blokkeren licentie
12.1 Als er aanwijzigingen zijn dat er met de geleverde licentie gefraudeerd wordt dan kan worden overgegaan tot annuleren van de licentie in kwestie. Voor de gevolgen van een annulering is ECA Tech niet aansprakelijk.
12.2 In het geval dat de klant niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan kan ECA Tech het initiatief nemen om een licentie te annuleren. Als het initiatief van een annulering wordt genomen door ECA Tech dan wordt u altijd van tevoren gewaarschuwd. Voor de gevolgen van een annulering is ECA Tech niet aansprakelijk.

13. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ECA Tech en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht kennis, tenzij ECA Tech er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

© VeiligePC.nl 2018 | Powered by OpenCart